© Hedensk Oplysningsforbund

 

Vedtægter for Hedensk Oplysningsforbund

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31/3-2010
Med ændringer vedtaget 15/9-2010

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningens navn er Hedensk Oplysningsforbund (He.O.F.).

Stk.. 2. Foreningen hjemsted er Odense på Fyn i Danmark.

Stk. 3. Foreningen kontaktadresse er identisk med kassererens adresse.

 

§ 2. Foreningens formål:

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for hedenskab i fortid og nutid, og med udgangspunkt i den aktivitet, og i det forpligtende fællesskab,  at styrke folkeoplysningen og derved medlemmernes såvel som kursisters evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§ 3. Medlemmer og kontingent:

Stk. 1. Som medlem af foreningen He.O.F. kan enhver optages, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf. Indmeldelsen skal ske skriftligt på den dertil opstillede formular.

Stk. 2. Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes for et kalenderår ad gangen af foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende kalenderår betales ved indmeldelse i foreningen. Indmeldelsen er ikke gyldig før betalingen er registreret hos foreningens kasserer.

Stk.4. Ordinært kontingent forfalder til betaling den 20. januar.

Stk. 5. Udmeldelse skal meddeles bestyrelsen skriftligt.

Stk. 6.

a)      Medlemmer i kontingentrestance – og medlemmer, der aktivt modarbejder foreningens linie, som den er lagt af den til enhver tid siddende bestyrelse, kan ekskluderes af en enig bestyrelse.

b)      Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet sin sag på  førstkommende ordinære.   generalforsamling. Det eksluderede medlem har taleret men ikke stemmeret.

c)      Eksklusionen kan kun fastholdes, hvis der er flertal for det på generalforsamlingen.

 

Stk. 7. Det påhviler medlemmet selv at drage omsorg for, at holde foreningen opdateret med alle relevante medlemsoplysninger, herunder kontaktoplysninger.

 

§ 4. Generalforsamling:

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via e-mail og ved opslag på hjemmeside.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. En enig bestyrelse kan dog formulere forslag indtil den opdaterede dagsorden er udsendt.

Stk. 3.  Opdateret dagsorden med indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og revisorpåtegnet regnskab udsendes via e-mail senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5. Kun medlemmer med stemmeret på generalforsamlingen er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens/formandens beretning.
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5 stk. 2 og 3.
  7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt .

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og en referent til at udfærdige et referat. Generalforsamlingens valg og beslutninger indføres i referatet af referenten og godkendes af dirigenten.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger med almindeligt stemmeflertal, jfr. dog § 8 stk. 1 og 2.

Stk. 9. Alle deltagere i foreningens arrangementer har efter endt sæson ret til at deltage i foreningens

førstkommende ordinære generalforsamling,  hvor de har taleret  Men ikke stemmeret.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af en enig bestyrelse, eller af mindst 1/3 af medlemmerne ved indsendelse af underskrifter til bestyrelsen.

 

§ 5. Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved direkte valg.

Stk. 2. Formand og næstformand plus et menigt medlem vælges på lige år.

Stk. 3. Kasserer plus et menigt medlem vælges på ulige år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens anvisninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindste 2/3 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 9. Foreningens sekretærfunktion varetages af formanden eller næstformanden.

 

§ 6. Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1. Foreningens kontante formue skal anbringes i et anerkendt dansk pengeinstitut. 

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. (Regnskabsåret skal følge kalenderåret).

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres jfr. § 4. Stk. 3.

 

§ 7. Tegningsregler:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og ved dennes fravær af næstformanden.

Stk. 2.  Kassereren alene eller de to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening kan disponere over foreningen formue.

Stk. 3. Foreningens medlemmer hæfter kun med foreningens formue for foreningens (bestyrelsens) dispositioner.  

 

§ 8. Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Forslaget skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen, således at rettidig publicering kan nås.  Den præcise ordlyd kan dog forud for afstemning om vedtagelse ændres af generalforsamlingen med almindelig flertal.

 

§ 9. Foreningens opløsning:

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette for øje.

Stk. 2. For at opløsningen kan vedtages, kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for foreningens opløsning.

Stk. 3. Såfremt foreningen besluttes opløst, skal dette bekræftes på en ny generalforsamling inden for 4 uger efter vedtagelsen. På denne generalforsamling kan opløsning dog besluttes med almindeligt flertal.

 Stk. 4. Ved opløsning tilfalder foreningens formue almennyttige formål efter den sidste generalforsamlings beslutning.

 

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling.

Odense, den 15. september, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand
Søren Fisker

 

Næstformand
Brian Kim Nielsen

 

Kasserer
Lars Irenessøn

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem
Kari B. Nielsen

 

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Fisker