© Hedensk Oplysningsforbund

 

Vedtægter for Hedensk Oplysningsforbund

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31/3-2010
Med ændringer vedtaget 15/9-2010

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningens navn er Hedensk Oplysningsforbund (He.O.F.).

Stk.. 2. Foreningen hjemsted er Odense på Fyn i Danmark.

Stk. 3. Foreningen kontaktadresse er identisk med kassererens adresse.

 

§ 2. Foreningens formål:

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for hedenskab i fortid og nutid, og med udgangspunkt i den aktivitet, og i det forpligtende fællesskab,  at styrke folkeoplysningen og derved medlemmernes såvel som kursisters evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§ 3. Medlemmer og kontingent:

Stk. 1. Som medlem af foreningen He.O.F. kan enhver optages, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf. Indmeldelsen skal ske skriftligt på den dertil opstillede formular.

Stk. 2. Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes for et kalenderår ad gangen af foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende kalenderår betales ved indmeldelse i foreningen. Indmeldelsen er ikke gyldig før betalingen er registreret hos foreningens kasserer.

Stk.4. Ordinært kontingent forfalder til betaling den 20. januar.

Stk. 5. Udmeldelse skal meddeles bestyrelsen skriftligt.

Stk. 6.

a)      Medlemmer i kontingentrestance – og medlemmer, der aktivt modarbejder foreningens linie, som den er lagt af den til enhver tid siddende bestyrelse, kan ekskluderes af en enig bestyrelse.

b)      Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet sin sag på  førstkommende ordinære.   generalforsamling. Det eksluderede medlem har taleret men ikke stemmeret.

c)      Eksklusionen kan kun fastholdes, hvis der er flertal for det på generalforsamlingen.

 

Stk. 7. Det påhviler medlemmet selv at drage omsorg for, at holde foreningen opdateret med alle relevante medlemsoplysninger, herunder kontaktoplysninger.

 

§ 4. Generalforsamling:

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via e-mail og ved opslag på hjemmeside.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. En enig bestyrelse kan dog formulere forslag indtil den opdaterede dagsorden er udsendt.

Stk. 3.  Opdateret dagsorden med indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og revisorpåtegnet regnskab udsendes via e-mail senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5. Kun medlemmer med stemmeret på generalforsamlingen er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens/formandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5 stk. 2 og 3.
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt .

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og en referent til at udfærdige et referat. Generalforsamlingens valg og beslutninger indføres i referatet af referenten og godkendes af dirigenten.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger med almindeligt stemmeflertal, jfr. dog § 8 stk. 1 og 2.

Stk. 9. Alle deltagere i foreningens arrangementer har efter endt sæson ret til at deltage i foreningens

førstkommende ordinære generalforsamling,  hvor de har taleret  Men ikke stemmeret.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af en enig bestyrelse, eller af mindst 1/3 af medlemmerne ved indsendelse af underskrifter til bestyrelsen.

 

§ 5. Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved direkte valg.

Stk. 2. Formand og næstformand plus et menigt medlem vælges på lige år.

Stk. 3. Kasserer plus et menigt medlem vælges på ulige år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens anvisninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindste 2/3 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 9. Foreningens sekretærfunktion varetages af formanden eller næstformanden.

 

§ 6. Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1. Foreningens kontante formue skal anbringes i et anerkendt dansk pengeinstitut. 

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. (Regnskabsåret skal følge kalenderåret).

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres jfr. § 4. Stk. 3.

 

§ 7. Tegningsregler:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og ved dennes fravær af næstformanden.

Stk. 2.  Kassereren alene eller de to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening kan disponere over foreningen formue.

Stk. 3. Foreningens medlemmer hæfter kun med foreningens formue for foreningens (bestyrelsens) dispositioner.  

 

§ 8. Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Forslaget skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen, således at rettidig publicering kan nås.  Den præcise ordlyd kan dog forud for afstemning om vedtagelse ændres af generalforsamlingen med almindelig flertal.

 

§ 9. Foreningens opløsning:

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette for øje.

Stk. 2. For at opløsningen kan vedtages, kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for foreningens opløsning.

Stk. 3. Såfremt foreningen besluttes opløst, skal dette bekræftes på en ny generalforsamling inden for 4 uger efter vedtagelsen. På denne generalforsamling kan opløsning dog besluttes med almindeligt flertal.

 Stk. 4. Ved opløsning tilfalder foreningens formue almennyttige formål efter den sidste generalforsamlings beslutning.

 

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling.

Odense, den 15. september, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand
Søren Fisker

 

Næstformand
Brian Kim Nielsen

 

Kasserer
Lars Irenessøn

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem
Kari B. Nielsen

 

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Fisker

 

 

 

 

 

Indmeldelse i HeOF

 

Medlemsskab.

Hvis du er interesseret i at være medlem af Hedensk Oplysningsforbund kræves der blot, at du deltager eller har deltaget i et af vores arrangementer, indbetaler medlemskontingentet for indeværende år, og indsender de relevante og korrekte oplysninger i formularen nedenfor, herunder at tilslutte dig foreningens formålsparagraf. Alle felter er obligatoriske og skal udfyldes.

Du vil få tilsendt HeOF's kontonummer på email, når formularen er indsendt korrekt. Medlemskabet er godkendt, når både betaling er modtaget, og alle relevante oplysninger er modtaget.

Medlemskontingentet er pt. kr. 100 pr. år. Hvis du indmelder dig efter 1. september, er kontingentet dog blot kr. 50 for det resterende år. Det påhviler medlemmet selv, at indbetale følgende års kontingenter senest 1. februar. Vi forbeholder os dog retten til at udsende en reminder i december eller januar.

Som medlem bliver du inviteret til at deltage i HeOF's årlige generalforsamling, der afholdes i 1. kvartal.


Jeg vil gerne være medlem af Hedensk Oplysningsforbund

Fulde navn
Postadresse (ikke postboks)
Postnr og By  
Land (hvis ikke Danmark)
Telefonnr.
Email-adresse
Fødselsår
Formålsparagraf Jeg tilslutter mig formålsparagraffen (se den her)
 

Send os gerne en email til arrangementer@heof.dk for at høre nærmere om fremtidige arrangementer.

Du kan også holde dig underrettet via vores Facebook-gruppe.

 

© 2010+ HeOF.dk. Alle rettigheder indehaves.

 

 

 

 

 

Arrangement nr. 16 :

Hedensk Vinter- og Julemarked 2014

HeOF stabler endnu en gang et brag af et hedensk jule- og vintermarked på benene. Derfor: sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Dato: Lørdag og søndag d. 15. og 16. november 2014.

Åbent: Kl. 10-18 lørdag, og kl. 10-16 søndag.

Sted: Ydun forsamlingshus, Ydunvej 20, 4241 Vemmelev.

Der er gratis indgang og parkering.


Program lørdag:

 • kl. 10:00 - Markedet slår dørene op
 • kl. 14:00 - Dansopvisning - Polyteistisk Gudedans
 • kl. 18:00 - Markedet lukker for i dag.

 

Program søndag:

 • kl. 10:00 - Markedet åbner
 • kl. 11:00 - Foredraget ”Hedensk Jul” (#)
 • kl. 13:00 - Foredraget ”Moderne Asatro” (#)
 • kl. 16:00 - Markedet lukker for i år.

(#) Entre til foredrag kr 35.-. Samlet kr. 50.- for begge foredrag.


Markedet tilbyder følgende boder og aktiviteter:

Bodholder

Bodens navn

Indhold

Suzanne Wowern

Wotans Wærksted

En bod med det meste

Hedensk Oplysningsforbund

HeOF

Information og tombola

Morten Tirssøn

Håndbog i NORDENS RELIGION

Foredrag

Jan Thor

Jan Thor

Kunst

Jonas Valgrind

Valgrinds Mjød

Mjød

Loke Troldravn

Lokes Livseleksir

Mjød

Anja & Sara

The Cauldron and The Pointy Hat

Brugskunst og andet

Marianne Thamdrup

Skumringshuset

Sten og urter

Bodil Kragh

Bror-huldren

Pileflet

Anhalt

Anhalts nordiske magiske smykker

Smykker

Maja Calendula

Calenduals hekserier

Brugskunst og andet

Lilleulv

Lilleulvs kreationer

Kunst og fedtsten

 

Lemuel Books

Bøger

 

Vølven

Cremer og sø

Freya Troldravn

Troldravnereden

redskaber til ritualer og magi

 

Bente Skat

Pels

 

Lars Auerbach

Skind og Mjød

 

Shamanshoppen

Indiansk magi

Ann Yzett Forup

Ann-Yzette

Uld og glaskunst

 

Søren og Aziza

Bøger m.m.

Ingers udendørs telt

Huldremose

Bålmad, Arbejdende værksted. Flet selv pil mm

 

Yduns Cafe

Mad og drikke

 

Dans v/ Pam

Polyteistisk Gudedans

Tag familien med til et anderledes vinter- og julemarked.

 

Vel mødt på markedet.

 

Til godt År og Fred
Hedensk Oplysningsforbund

 

 
     

 


 

© 2014+ HeOF.dk. Alle rettigheder indehaves.

 

Hedensk Vinter- og Julemarked 2013

 

 

Hedensk Julemarked 2015

 

 

 

 

Arrangement :

Hedensk Julemarked 2015

HeOF er så priviligerede i år, at hr. Loke og fru Freya Troldravn har overtaget tøjlerne for dette års julemarked. Derfor skal alle spørgsmål om boder, priser og andre praktiske spørgsmål stiles direkte til Freya Troldravn på email: freyatroldravn (@) gmail.com

Og husk nu: sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Dato: Lørdag og søndag d. 21. og 22. november 2015.

Åbent: Kl. 10-17 lørdag, og kl. 10-16 søndag.

Sted: Rårup forsamlingshus, Bakkedalsvej 14, 7130 Juelsminde.

Der er gratis indgang og parkering.


Program lørdag:

 • kl. 10:00 - Markedet slår dørene op
 • kl. 14:00 - Mytologiske oplæg- og debat-arrangement (*)(**)
 • kl. 17:00 - Markedet lukker for i dag.

(*) Entre gratis for Forn Siðr medlemmer. Entre for andre kr 50,-. (se dette arrangement)
(**) Runekonsultationer umiddelbart efter foredragene, se beskrivelser og pris længere nede på siden.

Program søndag:

 • kl. 10:00 - Markedet åbner
 • kl. 11:00 - Foredraget ”Hedensk Jul” (#)
 • kl. 13:00 - Foredraget ”Moderne Asatro” (#)
 • kl. 16:00 - Markedet lukker for i år.

(#) Entre til hvert foredrag kr 35.-. Samlet kr. 50.- for begge dagens foredrag.


Markedet tilbyder følgende boder og aktiviteter:

Bodholder

Bodens navn

Indhold

Forfatter
Susanne Clod Pedersen
Arnulf sagaen
www.susanneclodpedersen.dk
Sælger, fortæller og signerer sine bøger i Arnulf sagaen.
Og måske har hun også andre af sine bøger med
– hvem ved ?
Marius Anhalt Med kærlighed for den nordiske magi
www.mariusanhalt.dk
Smykker af natur og andet unika
Helena Schmidt Earthmedicine
Eagleroad
Håndværk, skind, og fortæller om hedenske ceremonier mm.
Anja Bell Nygårds Nørklerier Vætter, og legetøj
Suzanne Wowern Wotans Wærksted Hedensk musthaves og gode gaveideer
Hedensk Oplysningsforbund HeOF
Oplysning, videns- og meningsudveksling
Information og tombola
Forespørgsler om Forn Siðr modtages også.
Maria Gudiksen Maria Gudiksen Vikingebaserede tekstiler til brug i boligen
Lars Auerbach Lars Auerbach Skind og mjød
Søren Shaman Shamanshoppen
shamanshoppen.dk
The og andet indiansk magi
Loke Troldravn Lokes Livseleksir Mjød
Anja & Sandra The Cauldron and
The Pointy Hat
Alskens hekseting og andet godt
Marianne Thamdrup Skumringshuset Sten og urter
Birgitte og Alaric Moondragon Dragehulen Krystaller
Monika Steensdatter og Hans-Henrik Nielsen Ulveboden Hekserier og Fotografier
Søren Fisker og Aziza Søren og Aziza Bøger m.m.
Tatovør
Andreas Ulfberht
Dotwork Tattoo
www.dotworktattoo.dk
Tatoveringerne udføres enten med maskine eller håndstukket, eller som en kombination af dette.
Andreas og Luna Den Levende Tromme Alt til dit hedenske ritual
Rårup forsamlingshus Café Mad og drikke
Morten Tirssøn Mathisen
af Hefjendur
Håndbog i Nordens religion 2 foredrag - søndag
Hedensk Jul og Moderne Asatro
Steen og Randi Jørant Hedenske malerier  
Berit Hedegård Berit og nissen i skoven Børnebog

 

Særlig tilbud til Forn Siðr medlemmer - kun lørdag
Mytologiske oplæg- og debat arrangement
(se dette arrangement)

Folketroen og de små
v/ Gudrun Victoria Gotved

Älvdalen og Teofore stednavne
v/Morten Tirssøn Mathisen af Hefjendur

 

 

RUNE-KONSULTATIONER


Efter foredraget om Älvdalens runetradition, vil Morten Tirssøn Mathisen kort fortælle om hvilke kilder vi har om runerne som begrebsruner, og om hvordan man i dag eksperimenterer med runenes hemmelige og metafysiske kræfter. Det vil siden være muligt, at få en rådføring gennem runer eller få tilvirket sin egen binderune som en slags talisman.
 

Rådgivning med runer
Vejledning ved hjælp af runer v/ Gudrun Victoria Gotved

Gudrun Victoria Gotved er kendt som en af de mest markante personer i det dansk asatromiljø. Hun har siden barnsben læst Eddaerne og været særdeles aktiv indenfor stort set alle felter. Gudrun er ansat som Vølve på Ribe Vikingecenter, og er vant til at vejlede mennesker, hun ikke kender på forhånd, ved hjælp af runerne.

Pris: 50 kr.
Tidspunkt: kun Lørdag
 

Binderuner eller runestave
Formålsruner v/ Inger J. Syverud

Ønsker du at vække en særlig kraft, eller har du ting i din hverdag, som du ønsker at dæmpe? Eller måske vil du bare have lavet din helt egen kraft-rune? I tillæg kan du modtage vejledning om brug af runer i magisk praksis eller teknikker for hvordan man selv kan komme i gang med at arbejde med runer.

Norske Inger J. Syverud har arbejdet med runer, sejd, galder og anden rituel praksis i mange år, og er nu blevet overtalt til at dele ud af sin kundskab. Inger anvender selv runemagi både i forbindelse med store omvæltninger og i sin hverdag.

Pris: 50 kr. + evt. materialeomkostninger
Tidspunkt: både Lørdag og Søndag

Inger J. Syverud. vil være på markedet hele markedet, så tag fat i hende, eller kontakt HeOF-boden, så kan den hjælpe med at booke en tid, hvis du ønsker rådgivning eller binderuner eller runestave.
 

Tag familien med til et anderledes vinter- og julemarked.

 

Vel mødt på markedet.

 

Til godt År og Fred
Hedensk Oplysningsforbund

 

 
     

 


 

© 2014+ HeOF.dk. Alle rettigheder indehaves.

 

Hedensk Julemarked 2015

 

 

Hedensk Vinter- og Julemarked 2013

 

 

 

 

Arrangement nr. 10 :

Hedensk Vinter- og Julemarked 2013

Med støtte fra Forn Siðr stabler HeOF endnu et brag af et hedensk jule- og vintermarked på benene. Derfor: sæt kryds i kalenderen i weekenden 23. -24. november 2013.

Dato: Lørdag og søndag d. 23. og 24. november 2013.

Sted: Allesø forsamlingshus, Odensegyden 22, 5270 Odense N.

200 m fra stedet kører bybus nr. 91 i timedrift lørdag, og 2-timedrift søndag. Er du i bil, er der gode P-muligheder.

Gratis indgang og parkering
Undlad dog venligst at bruge de grønne arealer ved teltlejren som parkeringsplads.

 

Program lørdag:

 • 11.00 - Markedspladsen åbner
 • 12-14 - Bogsignering og højtlæsning fra Odins Labyrint v/forfatter Mads Peder Nordbo
 • 14-16 - Gny kommer; synger, spiller og underholder i området periodevis de næste par timer.
 • 16:30 - Foredraget ”Asatro anno 2013” v/forfatter og foredragsholder Morten Tirssøn Mathisen
 • 17:30 - Frændeblot v/ Uias og Nordsjællands blotlaug
 • 18.00 - Markedspladsen lukker.
 • 18.30 - pt. arbejdes der på noget fællesspisning og hygge for arrangører og bodholdere. Info tilgår.

Program søndag:

 • 10.00 - Markedspladsen åbner.
 • 13:30 - Foredraget ”Hedensk Jul – ophav til traditioner” v/forfatter og foredragsholder Morten Tirssøn Mathisen
 • 15.00 - Markedspladsen lukker.

Program begge dage:

Begge dage er der mulighed for at se eller afprøve:

 • historisk langbueskydning
 • bivoksværksted
 • ponyridning
 • arbejdende håndtatovør
 • kurvefletning, dogmestrik og andet håndværk

Samt at få stillet din sult og tørst rundt om på markedet. Al mad og drikke, der købes på markedet, må nydes i cafeen.

Programmet bliver opdateret løbende, efterhånden som detaljerne falder på plads.

 

Markedet tilbyder følgende boder og aktiviteter:

Indenfor i storsalen

1 - HeOF-boden
Hedensk Oplysningsforbunds informationsbod og tombola. Her er der mulighed for at vinde de fedeste gevinster og få en snak med en eller flere personer fra Hedensk Oplysningsforbund.
 

2 - Forn Siðr-boden
Danmarks største Asa- og Vanetrosamfund i Danmark stiller med en informationsbod. Her er der mulighed for at få en snak med et par medlemmer fra Forn Siðrs bestyrelse.
 

3 - Wotans værksted
Suzanne Wowerns bod har det meste. Gudefigurer, røgelse, tøj, brugskunst og meget mere. Kik forbi og find det du ikke viste du manglede.
 

4 - Randis malerier
Randi Jørant en kunstner fra Langeland der maler akryl på lærred med spændende hedenske motiver. Nogle af hendes flotte billeder vil ligeledes være udstillet i cafeen.
 

5 - Vølve
Vølvens hudpleje- og spaprodukter er lavet ud fra en holistisk vision om, at de ingredienser der bruges skal være så skånsomme som muligt både for krop og natur, uden at gå på kompromis med kvalitet og egenskaber. Og så må de gerne se godt ud!
 

6 - Sandgaardens Spelsau
Her finder du flot og unik strikdesign, smuk og spændende filt og meget mere i spelsau-uld. Spelsaufåret er den fårerace der lever et godt liv på Sandgaarden på Sjælland, er oprindelig et norsk får. Det minder ekstremt meget om det naturfår vi havde her i Danmark i slutningen af brochealderen og langt op igennem vikingetiden. Vikingerne brugte ulden til beklædning og til de flotte sejl på de karakteristiske vikingeskibe.
 

7 - Lone Bang
Bod med små skåle og andre spændende ting i løbbinding samt solhvervsdekorationer, kranse og kort.
 

8 - Lars Auerbach
Auerbach har en god bod med lidt af hver, bl.a. skind, flotte høst segl, godt most, fetaost og mjød.
 

9 - Light of the Silver Grove
Denne bod sælger håndgjorte smykker (ørenringe, vedhæng, armbånd, ringe), ugler, svampe, juleophæng i nordisk inspiration, amuletpunge, fjervifter, magiske olier, røgelse og bedekæder.
 

10 - Dotwork Tattoo
Dotwork Tattoo er stærkt inspireret af historiske motiver og designs fra hele verden. Tatovør Andreas "Ulfberht" har specialiseret sig i tatoveringer udført som dotwork, en teknik hvor motiverne bygges op af dots (prikker). Andreas har de sidste 20 år været en del af vikinge reenactor miljøet i DK. Derfra stammer lidenskaben for den håndstukne tatovering. Det vil sige, tatoveringer lavet uden brug af maskine, men lavet som det blev gjort i oldtiden og frem til opfindelsen af tattoomaskinen. Tatoveringerne udføres enten med maskine eller håndstukket, eller som en kombination af dette.
 

11 - Chhan
Charlotte Hansen laver kort og godt papirkunst! Kom og se de skønneste mytologisk inspirerede julekort, kravlenisser og juletræer i papir.
 

12 - Urteheksen
Urteheksen er også meget andet end urter, hun rekonstruerer bl.a. rytterudstyr og sælger både rekonstrueret og vikingeinspireret smukker, læder og meget andet.
 

13 - 1001 nat Boghandel
Daniel Pind har åbnet en ny spændende boghandel i Odense. Han kommer på markedet med et udvalg af spændende bøger inden for Hedenskab, spiritualitet, m.m. krystaller og sten, trommer, smykker, røgelse, læderindbundne notesbøger.
 

14 - Needfull things
Familien Troldravn har en blandet bod med noget af Lokes helt fantastiske mjød og kryddersalt og Freyas flotte bøger, malerier, røgelse, hedensk julepynt mm.
 

15 - Thor Art
Jan Thor Nielsen er en spændende og alsidig kunstner, der arbejder i stål og træ samt tegner og maler. Nogle af hans billeder vil også være udstillet i cafeen.
 

16 - Ann-Yzette
Uldting og fine håndlavet glasperle og figurer i forskellige former, farver og motiver.
 

17 - Valgrind mjød
Mjød! Godt dansk produceret mjød, som vil pynte på et hvert veldækket bord og til enhver kræsen gane eller som en meget flot værtsgave.
 

18 - Luna
Unikke og smukke rituelle genstande. De skal ses.
 

 

Teltlejr udenfor

19 - Huldremose
Her er det muligt at få noget godt og styrkende bålmad, bl.a. suppe og pølser samt lidt af hvert indenfor hjemmelavet håndværk.
 

20 - Elletraad
Marlene Stenholt laver og sælger flot pileflet og dejlig urtesalt.
 

21 - Historisk Værksted
Cpkjaer.dk som til dagligt er et Historisk værksted og butik i Otterup er inspirere af den nordiske kultur og tradition, fra jernalderen til ca. 1850, med forkærlighed for vikingetiden. Alt i træ, pil og læder er hjemmelavet og fremstillet af egne hænder og af nordiske materialer. Udover eget håndværk sælges der historisk inspireret keramik.
 

22 - Magic Heart
Søren Schjerbeck, Socialrådgiver og Socialpædagog, nok bedre kendt som Magic Heart fra Fyn lever på daglig basis som indianer. Han arbejder med Indiansk shamanistisk rådgivning, medicinhjulet, kraftdyr, planter, har et Refugium og meget mere.
 

23 - Lines Vævestue
Lines Vævestue vil udover håndvævede tekstiler også have plantefarvet garn i sin bod.
 

24 - Iwaz Langbuelaug
IWAZ er et langbuelaug med interesse i jernalderen, særligt brug og fremstilling af historiske buer. Der vil blive mulighed for Palnatoke skydning (det med æble på hovedet af en dreng) og få en snak om bue- og pilemageri.

Iwaz beskæftiger sig til dagligt også med andre jernalderhåndværk, heriblandt; Jernaldersmedning af knive og pilespidser, læderarbejde, jernaldermadlavning, træarbejde og dragtsyning.
 

 

I cafeen

25 - Foredrag v/ Morten Tirssøn
Forfatter bag den kommende store håndbog Nordens Religion - mytologi, tro og tradition. Morten Tirssøn Mathisen, er en meget yndet foredragsholder. Hans viden og indsigt i emnet er enorm, og som foredragsholder er han en inspirerende og levende fortæller, hvilket har sendt ham rundt som foredragsholder i det ganske land, lige fra Nationalmuseet i København til skoler, højskoler, aftenskoler m.m. 

Tirssøn er aktivt religiøs hedning, der siden 1999 har forsket intensivt i nordisk mytologi, førkristen tro, skandinaviske traditioner, germanske sprog, runer m.m. Desuden har han rejst hele Nordeurpa tyndt for at besøge helligsteder, fortidminder og museer. Samt deltaget i adskillige kurser, forelæsninger og ritualer, hvilket blandt andet har medført at han i dag forretter bryllupper, begravelser, knæsætninger og lignende, navnligt blót, som forrettes i blótgruppen Hefjendur.
 

26 - HeOF Cafe
HeOF’s Cafe serverer kaffe/te, sodavand, saft, hvid gløgg, brød og kage.
 

27 - Forfatteren Mads Peder Nordbo
Forfatteren Mads Peder Nordbo, kommer og signerer sin debutroman: Odins Labyrint – et glasbarns fortællinger.

Det er en spændingsroman, der udspiller sig i nutidens London, men trækker tråde helt tilbage til kristendommens og den nordiske mytologis oprindelse. Bogen handler om den unge Mathias, som finder beviser for, at Odin har levet i virkeligheden, og at myten om Jesus er baseret på netop denne figur. At hele kristendommens fundament således bygger på en stor løgn er gennem årene forsøgt skjult af katolske broderskaber, der har begået mord for at bevare hemmeligheden. Og nu hvor Mathias kender til hemmeligheden, er han måske selv i fare...

Der er mulighed for købe ”Odins Labyrint” på markedet, eller få signeret den, du allerede har derhjemme.

Mads Peder Nordbos nyeste bog Thuleselskabet udkommer til foråret.
 

28 - Bivoks værksted
Her er der mulighed for at rulle lys, lave ormenter mm i bivoks. Vi sidder klar til at vejlede og komme med ideer til dekration af lys.
 

29 - Dogmestrik v/ Sandgaardens Spelsau
Dogmestrik er at strikke ”direkte fra fåret”. Kom, se og hør hvordan.

 

Udstilling
Der vil være maleriudstilling af de forskellige kunstnere som er til stede på markedet.
 

 

Ude

Ponyridning - Der er mulighed for ponyridning og hestehygge for de mindre børn.
 

 

Overalt

Musik v/GNY
Gny spiller musik fra Nordens fjerne fortid og giver den vej nyt liv til den ældste nordiske musik, der er overleveret til vores tid: folkemusikken og ikke mindst de danske folkeviser.

Mon ikke det ender med kædedans gennem både sale og teltlejr.
 

 

Tilmelding og spørgsmål vedr. boder eller andet:

Kan ske pr. email til: arrangementer@heof.dk

Alt indendørs er booket. Der er ledige teltpladser.

Udendørs boder priser

Standardpris

Medlem af Forn Siðr

Teltplads

kr 200,-

kr 100,-
For at opnå rabat, skal du oplyse dit medlemsnr. ved tilmelding.

 

Støtte modtages:

HeOF modtager med stor glæde gaver/gevinster til årets juletombola.

Overskuddet fra julemarkedet går igen ubeskåret til fremtidige HeOF-arrangementer.

 

Hvorfor vinter- og julemarked:

Fordi vi opfatter det som en god hedensk tradition at mødes på tværs af landet med faste intervaller. For vores egen glæde og fornøjelse, men også for at vise omverden at vi findes, og de er velkommen – hvis de vil!

Traditioner er godt, men vinter- og julemarkederne behøves ikke være ens hvert år. Selvom vi stadigvæk vil have flest indendørsboder, håber vi i år, at få mere fokus på at få en udendørs teltlejr/udeliv i gang. Vores naboer højt mod nord i Jokkmokk kan holde udendørs vintermarked i februar, så kan vi vel også have et på Fyn i det relativt lune danske klima i november.

Der vil være mulighed for at få varmende bål suppe, pølser mm. HeOF leverer et par bål og halmballer til både stemning og varmen. Og så ER der jo mulighed for at gå indenfor og få varmen, her står HeOF-cafeen, klar med hvid gløgg, kaffe og andet mundgodt. Og selvfølgelig skal alle en tur  i salen for se lidt på boderne derinde. Og GNY leverer musik og tilhørende kædedans, det giver både varme og godt humør.

 

Historien om HeOF’s juleeventyr:

I 2011 endte HeOF, i samarbejde med Troldmosehus, med at afholde en hyggelig Julestue i Terndrup i det nordlige Jylland.

I 2012 blev det, via et samarbejde og med særlige støtte fra hr. og fru. Wowern, samt økonomisk støtte fra Forn Siðr, til et brag af et Jule- og Vintermarked i Boeslunde på Sydsjælland.

I år, i 2013, stabler HeOF, igen med støtte fra Forn Siðr, et råsejt Hedensk Vinter- og Julemarked på benene, det skal foregå i Odense, lige midt på Fyn. Håber mange igen i år får tid og lyst til at deltage, enten som bodholder eller som gæst.

Tak for den store opbakning, støtte, sponsorater og anden hjælp fra alle navngivende bod- og teltholdere, foredragsholdere og eventmagere som står på denne side, samt til Anhalt Design og nettidsskriftet Nordisk Zen.

 

Til godt År og Fred
Hedensk Oplysningsforbund

Følg begivenheden og få flere oplysninger via www.HeOF.dk – tilmeld dig evt. nyhedsbrevet, eller følg med via Facebook: Hedensk Oplysningsforbund (HeOF)

 

Vel mødt!

 

 

 


 

© 2013+ HeOF.dk. Alle rettigheder indehaves.

 

Hedensk Vinter- og Julemarked 2013